Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w projekcie nowelizacji VAT

wtorek, 6 listopada 2012

Sejm wprowadza korzystne zmiany dla przedsiębiorców, o które postulowała PKPP Lewiatan.

Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego na posiedzeniu
w dniu 6 listopada 2012r. przyjęła poselskie poprawki, wypracowane przy udziale PKPP Lewiatan do projektu ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy w usługach masowych
To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy zabiegali o to, aby projekt w kształcie sprzed posiedzenia podkomisji nie został uchwalony. Najwięcej kontrowersji budziła treść projektowanego art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zmiana ta, byłaby wyjątkowo niekorzystna dla przedsiębiorców świadczących usługi masowe (telekomunikacja, energetyka, media). Dostosowanie się do tych przepisów spowodowałoby konieczność przebudowania systemów księgowych, co szczególnie u dużych i średnich podatników wiązałoby się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Poprawki przyjęte przez podkomisję wprowadzają wyjątek od ogólnej zasady dla takich usług, o co postulował PKPP Lewiatan. Wg aktualnego projektu obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenia m. in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż z upływem terminu płatności.

Noty Korygujące
Kolejną korzystną poprawką jest wprowadzenie do projektu ustawy przepisów umożliwiających nabywcy towaru lub usługi wystawienie noty korygującej, w przypadku gdy faktura zawiera drobne błędy. Projekt złożony do Sejmu tej możliwości nie przewidywał, co wiązałoby się z koniecznością wystawiania faktur korygujących nawet wtedy, gdy drobne pomyłki znalazłyby się w mało istotnych elementach faktury.

Odliczanie VAT od WNT
Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie
z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W projekcie Ministerstwa Finansów przepis ten zawierał warunek, że prawo to, powstaje nie wcześniej niż
w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zgodnie ze zmianą przyjętą przez Podkomisję, a postulowaną przez PKPP Lewiatan, prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwać będzie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Wejście w życie zmian
Podkreślić należy, że podkomisja uwzględniła również postulaty przedsiębiorców
w przedmiocie wydłużenia vacatio legis. Przepisy, które miały zacząć obowiązywać od
1 lipca 2013r. wejdą w życie 1 stycznia 2014r.

POWRÓT