Nowy rejestr podatników VAT – konferencja uzgodnieniowa / raport z konsultacji

28 listopada 2017

 

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili na konferencji uzgodnieniowej w dniu 27 listopada br. wyniki konsultacji społecznych projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT. W wykazie znajdą się dane identyfikujące przedsiębiorcę, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, numery rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego oraz daty rejestracji i wykreślenia jako podatnika VAT czynnego.

Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom szczegółowej weryfikacji kontrahenta oraz „zmuszenie” podatników do dokonywania płatności na rachunki bankowe, które są „znane” administracji skarbowej. W przypadku, gdy płatność na kwotę przekraczającą 15 tyś. zł zostanie dokonana na rachunek, który nie znajduje się w wykazie, wydatek ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a podatnik ponosić będzie solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę towaru lub świadczenie usługi.

Podstawowym zastrzeżeniem zgłoszonym przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan, jest fakt, że koniczność weryfikacji czy płatności dokonywane są na rachunki zgłoszone w wykazie, nakładają na podatników dodatkowe obowiązki weryfikacyjne, których spełnienie wiązać się będzie z istotnymi nakładami pracy administracyjno - księgowej. Przyjmując uwagę, przedstawiciele Ministerstwa zadeklarowali, że system będzie posiadał funkcjonalność polegającą na możliwości wysyłania z systemów księgowych zapytań do bazy MF i pobieraniu danych do automatycznej weryfikacji. Sektor bankowy analizuje także możliwość wprowadzenia na zasadach komercyjnych narzędzia umożliwiającego taką weryfikację.

Tak jak postulowaliśmy, aktualizacja systemu będzie dokonywana o stałej godzinie (w określonym przedziale czasu), pomiędzy 0:00 a 3:00 w nocy w celu wyeliminowania sytuacji, że przelew zostanie dokonany na rachunek, który nie został jeszcze zaktualizowany w wykazie. Dodana zostanie funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie czy podatnik figurował w wykazie i jakie miał zgłoszone rachunki na konkretny dzień.

Zgłaszaniu do wykazu nie będą podlegały tzw. rachunki wirtualne, przypisane do konkretnych klientów i podpięte do rachunku głównego przedsiębiorcy, dzięki czemu nie będzie koniczności zgłoszenia i późniejszej analizy setek tysięcy dodatkowych rachunków.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wprowadzających sankcję w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Opinia Rady Podatkowej - tutaj 

 

POWRÓT