Sejm Uchwalił III Ustawę Deregulacyjną

poniedziałek, 19 listopada 2012

Sejm w dniu 16 listopada 2012r. uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Założenia do projektu ustawy zostały przedstawione przez Ministra Gospodarki, który wsłuchując się w postulaty przedsiębiorców, podjął działania mające na celu poprawę ich płynności finansowej, wsparcie inwestycji, ograniczenie obowiązków informacyjnych, a także usprawnienie administracji. Nie wszystkie propozycje składane na etapie założeń do ustawy znalazły się w ustawie, a w konsekwencji zostały uchwalone. Część z nich musi poczekać na lepsze czasy w gospodarce i finansach państwa, są to np. skrócenie i ujednolicenie terminu zwrotu wszystkich podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń w rozliczaniu straty w podatku dochodowym, czy podniesienie maksymalnej wartości składników majątku do 6000 zł. uprawniającej do zaliczenia wydatku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu .  
Niemniej, do korzystnych zmian, które zostały uchwalone należy zniesienie ograniczenia w stosowaniu metody kasowej rozliczenia podatku VAT przez małych podatników, tj. 90. dniowego terminu liczonego od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, po upływie którego powstawał obowiązek podatkowy niezależnie od tego, czy podatnik otrzymał zapłatę za towar lub usługę. Mali podatnicy osiągający obroty nieprzekraczające rocznie 1 mln 200 euro nie będą zobowiązani do zapłaty podatku VAT, w przypadku, jeżeli nie otrzymają zapłaty od kontrahenta będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. Zmiana ta, ma znaczenie dla tych podatników, którzy przez niezapłacone należności mają problemy z zachowaniem płynności finansowej.
Równie ważne, z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorców, jest skrócenie do 150 dni terminu uprawniającego do skorzystania z tzw. ulgi za złe długi oraz zlikwidowanie obowiązku powiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego. 
W przyjętej ustawie znalazły się jednocześnie zapisy mające zmobilizować dłużników do szybszego regulowania zobowiązań. Służyć ma temu sankcja polegająca na tym, że kwota wynikająca z niezapłaconej faktury w terminie 30. dni od dnia upływu terminu płatności nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, a podatnik, który zaliczył ją uprzednio w ciężar kosztów zobowiązany będzie do dokonania stosownej korekty.
Duże znaczenie dla przedsiębiorców będą miały zmiany dotyczące umów leasingu. Uchwalona ustawa skraca wymóg minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat, a także wprowadza możliwość leasingowania użytkowania wieczystego gruntu. Dzięki temu podatnicy nie będą musieli zawierać dwóch odrębnych umów – jednej leasingu budynku lub budowli, a drugiej dzierżawy prawa wieczystego użytkowania gruntu. Ponadto doprecyzowano możliwość zmiany stron w umowie leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu oraz umożliwiono określenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.
W przepisach znalazły się również regulacje, dzięki którym możliwa będzie sukcesja podatkowa przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową oraz takie, które ograniczają uznaniowość administracyjną w kwestii ograniczania wysokości zaliczek na podatek, w przypadku gdy podatnik uprawdopodobni, że zaliczki te byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego przewidywanego w danym roku podatkowym.
Pozytywne zmiany odczują również podatnicy podatku akcyzowego, gdyż ustawa wprowadza kilka zmian ograniczających obowiązki informacyjne w zakresie tego podatku.
Uchwalone przepisy są już kolejną rządową inicjatywą mającą na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia wszystkie działania rządu zmierzające w tym kierunku oraz wyraża nadzieję na kolejne udane projekty.

Więcej o projekcie (m.in kolejne wersje ustawy, tekst ustawy uchwalonej przez Sejm; opinie Rady Podatkowej) w zakładce Legislacja Podatkowa.

Ankiety, w których możesz ocenić ustawę -  szukaj tutaj.w zakresie CIT/PIT i Ordynacji, a w zakresie VAT szukaj tutaj.
 

POWRÓT