USTAWA ANTY-OPTYMALIZACYJNA 2017

Data sporządzenia: 06 lipca 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Planowane zmiany mają przeciwdziałań optymalizacji podatkowej, są to m. in.: 

 1. wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT (zyski kapitałowe i działalność gospodarcza) oraz uniemożliwienie pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła,
 2. wprowadzenie zryczałtowanego podatku (ok. 0,5% w skali roku) od wartości początkowej nieruchomości komercyjnych jeżeli ta przekracza 10 milionów złotych,
 3. wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych ze źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście,
 4. zdefiniowanie pojęcia programu motywacyjnego,
 5. wyeliminowanie z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tzw. tradycyjnej metody określania odsetek niestanowiących kosztów podatkowych (opartej na wartości kapitału własnego) oraz liczne zmiany w zakresie metody alternatywnej, opartej na wartości podatkowej aktywów,
 6. ograniczenie kosztów podatkowych rozpoznawanych z tytułu nabycia usług niematerialnych do wysokości 5% EBITDA (dochód przed opodatkowaniem CIT i amortyzacją),
 7. ograniczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku albo darowizny,
 8. zaostrzenie przepisów o CFC (podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych),
 9. zaostrzenie konsekwencji utraty statusu PGK przy jednoczesnym złagodzeniu warunków rejestracji takiej grupy,
 10. wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części składowych zysku spółki,
 11. rozszerzenie przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia na przekazania nieodpłatne,
 12.  modyfikacja zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie,
 13. w przypadku straty ze zbycia wierzytelności podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych – wyłączenie kwoty nieodliczonego VAT z tej straty,
 14. wprowadzenie rocznego limitu (100.000 złotych) warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ryczałtem w wysokości 8,5%.

 

Komentarz znajduje się tutaj.