"Kredyt podatkowy" i "wakacje ubezpieczeniowe" dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Data sporządzenia: wtorek, 14 stycznia 2014
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT, Inne
Status: Sejm

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw przedstawiony przez posła Adama Szejnfelda ma na celu zachęcenie społeczeństwa do rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Służyć temu mają tzw. „wakacje ubezpieczeniowe” oraz „kredyt podatkowy” w pierwszym okresie po zarejestrowaniu i podjęciu działalności. Zgodnie z projektem osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w okresie pierwszych 6 miesięcy po założeniu firmy byłaby całkowicie zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przez kolejne dwa lata składka wynosiłaby 20% minimalnego wynagrodzenia, czyli byłaby o 1/3 niższa od tej, którą obecnie płacą noworozpoczynających działalność. Ponadto znaczenie zliberalizowane zostałyby przepisy regulujące możliwość skorzystania z kredytu podatkowego. Proponuje się, aby istniała możliwość korzystania z tej preferencji przez okres 2 lat od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Okres spłaty zobowiązania miałby rozpoczynać się po upływie drugiego roku i trwać 5 lat.

 

Kredyt podatkowy w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw autorstwa posła na Sejm RP Adama Szejnfelda 

 

Obecnie

Propozycja Adama Szejnfelda

Kredyt podatkowy

 

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą zwolnieni są z obowiązku wpłacania do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zaliczek na podatek w roku podatkowym następującym:

- po roku w którym rozpoczęli prowadzenie działalności i prowadzili ją dłużej niż 10 miesięcy (tj. rozpoczęli styczeń/luty),

- dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności jeżeli w roku poprzedzającym nie prowadzili jej przez okres 10 miesięcy.

Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności, mogą skorzystać ze zwolnienia przez okres dwóch pełnych lat podatkowych, licząc od rozpoczęcia tej działalności.

 

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności

Osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była wspólnikiem spółki. Wymóg dotyczy również małżonka podatnika.
W praktyce mogą to być 4 lata.

Osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, poprzedzających rok jej rozpoczęcia nie prowadziła działalności i nie była wspólnikiem spółki. W praktyce max. 3 lata.

Warunki

 1. średniomiesięczny przychód z roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia powyżej 1000 euro,
 2. mały przedsiębiorca, zatrudniający na umowę o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób,
 3. nie korzysta ze środków trwałych o wartości pow. 10 000 euro udostępnionych nieodpłatnie przez osoby z I i II grupy podatkowej,
 4. złożenie oświadczenia do 31 stycznia roku, w którym rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia,
 5. w roku korzystania opodatkowani są na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 1. mały przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o SDG,
 2. złożenie oświadczenia do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
 3. w roku korzystania opodatkowania na zasadach ogólnych lub stawką liniową,

Rozliczenie

- w roku korzystania ze zwolnienia wykazuje dochód w zeznaniu rocznym,

- dochód wykazany w zeznaniu za rok korzystania ze zwolnienia łączy się z dochodem (stratą) wykazanym w zeznaniach składanych za pięć kolejnych lat podatkowych bezpośrednio po roku, w którym korzystał ze zwolnienia – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat.

 

- wykazują w zeznaniach za rok korzystania ze zwolnienia, rozliczenie w pięciu kolejnych latach,

- prawo do obniżenia dochodu w roku, w którym korzysta ze zwolnienia o kwotę straty poniesionej w okresie trwania zwolnienia,

Utrata prawa do zwolnienia

 1. likwidacja działalności lub upadłość,
 2. średnioroczny przychód poniżej 1000 euro,
 3. w którymkolwiek z miesięcy w roku zwolnienia zmniejszą zatrudnienie o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,
 4. mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł składek, chyba że uregulują w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 
 1. likwidacja lub upadłość,
 2. zakaz rozliczenia z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący rodzic,

Konsekwencje utraty zwolnienia

W roku podatkowym, w którym podatnicy korzystają ze zwolnienia, i w którym utracili prawo do zwolnienia są zobowiązani do wpłacenia należnych zaliczek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia.

W latach podatkowych, w których podatnicy….. (bez zmian)

Odnosząc się do zaproponowanych rozwiązań w przedmiocie regulacji kredytu podatkowego należy zwrócić uwagę, że istnienie tej preferencji nie znajduje się w obszarze zainteresowań podatników. Z informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów, w latach 2009 i 2010 żaden podatnik podatku PIT, jak i CIT nie skorzystał z możliwości odroczenia w czasie płatności podatku. Na brak zainteresowania kredytem podatkowym wpływ mają rygorystyczne warunki, które trzeba spełnić łącznie (patrz. Tabela) oraz brak możliwości skorzystania z tego rozwiązania od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zaproponowana w poselskim projekcie ustawy likwidacja części wymagań - średniomiesięcznego przychodu przekraczającego 1000 euro, zatrudniania
w każdym miesiącu ponad 5 osób oraz prowadzenia działalności przez okres 10 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej, mogą przyczynić się do częstszego korzystania z tej preferencji. Dopiero zniesienie tych warunków spowoduje, że kredyt podatkowy będzie dostępny dla tych podatników, który faktycznie mogą być zainteresowani takim rozwiązaniem, tj. tych którzy rozpoczynając działalność nie mają kapitału i przeznaczają wszystkie środki którymi dysponują w rozwój firmy. Pozytywnie należy ocenić możliwość skorzystania z tego rozwiązania w okresie 2 lat od rozpoczęcia działalności oraz likwidację ograniczenia dla osób opłacających podatek wg. stawki liniowej (19%). Niemniej ostatecznie na popularność tego rozwiązania wpływ będzie miała skłonność przedsiębiorców do ryzyka podatkowego. Podatnicy decydujący się na skorzystanie z tej preferencji muszą uwzględnić, że niezapłacony przez pierwsze trzy lata podatek zobowiązani będą doliczyć do zobowiązania w kolejnych 5 latach, następujących po okresie korzystania ze zwolnienia. W przypadku niepowodzenia, oznaczać to będzie wyższe zaległości podatkowe wymagane wraz z odsetkami.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz