Ocena funkcjonowania systemu rozliczeń podatku VAT (Mini One Stop Shop)

Data sporządzenia: poniedziałek, 31 sierpnia 2015
Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-09-18

Ministerstwo Finansów dokonuje oceny funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w Unii Europejskiej i możliwości rozliczenia tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop). W związku z powyższym zainteresowane jest uzyskaniem odpowiedzi na następujące kwestie:

  1. ocena wsparcia przedsiębiorców ze strony Ministerstwa Finansów (zapewnienia dostępu do informacji o wprowadzonych zmianach, opracowania w tym celu wyjaśnień lub podjęcia przedsięwzięć ułatwiających przygotowanie się do wprowadzonych zmian),
  2. ocena efektywności systemu MOSS wraz ze wskazaniem ewentualnych utrudnień, które – zdaniem przedsiębiorców – zwiększyłyby obciążenia administracyjne prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  3. wskazanie ewentualnych trudności w stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 23.03.2011, str. 1, z pózn. zm.),
  4. wskazanie, czy znane są przypadki, gdy z konkretnych przyczyn związanych z nowymi rozwiązaniami przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia tych trzech kategorii usług nie skorzystali / nie korzystają z możliwości rozliczenia tych usług za pośrednictwem MOSS lub wręcz zrezygnowali ze świadczenia tych usług na rzecz konsumentów unijnych od tego roku. Istotna dla Ministerstwa Finansów jest wiedza o skali tego zjawiska.

Odpowiedzi posłużą do oceny funkcjonowania nowych rozwiązań pod kątem ich rozszerzenia w przyszłości w ramach unijnej koncepcji dedykowanej rynkowi cyfrowemu.

 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz