Poprawa otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Data sporządzenia: niedziela, 5 listopada 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo/organ administracji

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłało do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem projektowanej ustawy jest likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Proponowane w ustawie przepisy to m.in.:

1. zmiany w zakresie ulgi B+R, które zakładają zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi na B+R z obowiązujących dzisiaj 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów dla MŚP, a 30% - dla dużych firm do 100% wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R dla wszystkich przedsiębiorstw, a dla firm mających status centrum B+R – do 150% kosztów kwalifikowanych,

2. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, m.in. o należności z tytułu umów cywilno-prawnych, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,

3. doprecyzowanie istniejących przepisów dotyczących kosztów kwalifikowanych, m.in. kosztów dotyczących ekspertyz, opinii, usług świadczonych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,

4. rezygnacja z funduszu innowacyjności w firmach mających status centrum B+R i zastąpienie go dodatkowym katalogiem kosztów kwalifikowanych, m.in. koszty amortyzacji budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R,

5. Możliwość ubiegania się o status centrum B+R przez przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług B+R stanowią co najmniej 70% przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, a także osiągają przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych mieszczą się w granicach 2,5-5,0 mln zł,

6. dla przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) – prawo do ulgi na B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które są kosztami prowadzenia działalności B+R poza SSE,

7. wprowadzenie obowiązku wykazywania przez przedsiębiorców części sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia wysokości poniesionych kosztów związanych z pracami B+R, które nie zostały ujęte w wartościach niematerialnych i prawnych w aktywach bilansu,

8. poszerzenie uprawnień adwokatów i radców prawnych o możliwość występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i in.,

9. przedłużenie obowiązywania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych z tytułu zbycia akcji lub udziałów na nabytych w latach 2016-2017 na kolejny okres, tj. na lata 2016-2023.

Projekt Ustawy wprowadza także wiele innych zmian, m.in. dotyczących rzeczników patentowych, pracowników naukowych, działalności gospodarczej spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i naukowe, kredytu technologicznego, NCBiR.