Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Data sporządzenia: środa, 13 sierpnia 2014
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: Inne
Status: Prace rządowe

W projekcie założeń nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym Minister Finansów przedstawił propozycję utworzenia Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten, miałby być samodzielnym rejestrem niepowiązanym z istniejącymi biurami informacji gospodarczej, w którym bezpośrednio ujawniani będą dłużnicy należności publicznoprawnych. W pierwszej kolejności dłużnicy należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego, docelowo również dłużnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednostek samorządu terytorialnego. 
Podstawą ujawnienia w rejestrze będzie niewykonanie obowiązków o charakterze pieniężnym wynikających z decyzji ostatecznej. Zgodnie z założeniami, wniesienie skargi do sądu lub wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie decyzji ustalającej lub określającej wysokość należności pieniężnych, nie będzie stanowiło przesłanki do zwolnienia wierzyciela z obowiązku ujawnienia dłużnika i jego zaległości w rejestrze.