Rozporządzenie Ministra Finansów ws. zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Data sporządzenia: wtorek, 3 czerwca 2014
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Projekt z dnia 27 maja 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 498), która zastępuje ustawę z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732). Przepisy nowej ustawy liberalizują zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ograniczają rolę państwa w tym zakresie. W związku z powyższym zdaniem projektodawcy uzasadnione jest dokonanie zmiany brzemienia przepisów dotyczących zwolnień od podatku VAT, niektórych czynności związanych z działalnością pożytku publicznego.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie do słowniczka pojęć używanych w rozporządzeniu definicji celu pożytku publicznego, rozumianego jako zgodne z prawem cele pozostające w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. Zm.) oraz cele religijne , określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego.