Rzecznik Praw Podatnika

Data sporządzenia: wtorek, 21 sierpnia 2018
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów

 

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt z dnia 6 sierpnia 2018 r. ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Projekt przewiduje powołanie instytucji Rzecznika Praw Podatnika oraz określa sposob jego funkcjonowania i kompetencje.

Do zadań RPP należeć będzie:

 1. opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego;
 2. promowanie mediacji między podatnikami a organami podatkowymi;
 3. współdziałanie ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami, organizacjami reprezentującymi podatników oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw podatnika, zajmującymi się monitoringiem jakości prawa podatkowego i kierunkami jego reform;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie prawa podatkowego;
 5. analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz orzecznictwa innych sądów i trybunałów w zakresie, w jakim wpływają na rozstrzyganie spraw podatkowych;
 6. analiza interpretacji ogólnych wydawanych na podstawie art. 514 § 1 ustawy z dnia … − Ordynacja podatkowa oraz interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia … − Ordynacja podatkowa;
 7. przedstawianie organom, organizacjom lub instytucjom publicznym oceny oraz wniosków zmierzających do zapewnienia ochrony praw podatnika, wzmocnienia spójności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur, czy wymogów formalnych lub usprawnienia załatwiania spraw;
 8. kierowanie do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosków o wystąpienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach dotyczących praw podatnika z wnioskiem w sprawie, o której mowa w art. 188 Konstytucji;
 9. analiza sposobu załatwiania przez organy podatkowe skarg i wniosków składanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia ... − Ordynacja podatkowa;
 10. podejmowanie innych działań służących ochronie praw podatników.

​Rzecznik powoływany będzie na jedną - 6 letnią kadencję, spośród kandydatów, którzy:

 • są obywatelami Polski;
 • korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego i obiektywnego wykonywania powierzonych zadań;
 • wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy w zakresie prawa podatkowego, posiadają przynajmniej dziesięcioletnie udokumentowane doświadczenie w obszarze stosowania prawa podatkowego;
 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych;
 • nie pełnili służby zawodowej ani nie pracowali w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944−1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.1)), ani nie byli ich współpracownikami.

 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz