ZASADY KONSULTOWANIA AKTÓW PRAWNYCH

wtorek, 15 listopada 2016

WYTYCZNE - ZASADY KONSULTOWANIA AKTÓW PRAWNYCH Z DNIA 3.11.2016

1. Rządowe projekty aktów prawnych konsultowane są wśród wszystkich członków Rady. Członek nie zamierzający zgłaszać uwag do projektu lecz zainteresowany otrzymywaniem informacji o dalszych pracach nad projektem powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zainteresowanie projektem.

2. Parlamentarne projekty aktów prawnych, projekty aktów wykonawczych oraz inne niż określone w p. 1 projekty legislacyjne i dokumenty - są konsultowane wyłącznie wśród członków Rady należących do odpowiedniej Grupy czy Zespołu. Członek nie zamierzający zgłaszać uwag do projektu (dokumentu) lecz zainteresowany otrzymywaniem informacji o dalszych pracach nad projektem (dokumentem) powinien zgłosić za pośrednictwem e-mail zainteresowanie projektem.

3. Po otrzymaniu informacji o konsultowanym projekcie (dokumencie) - wszelkie dalsze konsultacje prowadzone na odległość (e- mail, telekonferencja, video-konferencja itp) związane z projektem (dokumentem) są prowadzone wyłącznie wśród osób, które zgłosiły uwagi i komentarze do projektu (dokumentu) lub zgłosiły zainteresowanie otrzymywaniem informacji o dalszych pracach nad projektem (dokumentem). Dotyczy to w szczególności ustalania stanowiska Rady Podatkowej czy konsultowania kolejnych wersji projektu (dokumentu).

4. Projekt (dokument), o którym mowa w pkt 2 jest wysyłany do członków jednej Grupy (Zespołu) lub wielu Grup (Zespołów) w zależności od tego jakiego podatku czy podatków dotyczą przepisy zawarte w projekcie, a w przypadku dokumentów innych niż projekty aktów prawnych w zależności do jakich podatków odnosi się treść dokumentu (VAT - Grupa VAT; podatek dochodowy - Grupa CIT/PIT; akcyza - Grupa Akcyzowa; podatek od nieruchomości - Zespół ds Podatku od Nieruchomości; pozostałe podatki, ogólne przepisy podatkowe i przepisy nie-podatkowe - Grupa PP; Zespoły ad hoc - zgodnie z zakresem działania zespołu).

5. Zaproszenia na posiedzenia Grup i Zespołów wysyłane są tylko do członków Grup i Zespołów.

6. Korespondencja we wszelkich sprawach może być wysyłana do szerszego grona adresatów niż to wynika z pkt 1-5. Jednakże tylko sposoby komunikacji określone w pkt 1-5 są gwarantowane.

7. Komentarze i uwagi przesyłane po terminie określonym we właściwej korespondencji mogą zostać pominięte przy ustalaniu stanowiska Rady Podatkowej.

8. Konsultowane są projekty przepisów podatkowych oraz dokumenty odnoszące się do podatków. Inne projekty lub dokumenty mogą być konsultowane.

9. Konsultowane są projekty lub dokumenty, które Konfederacja Lewiatan otrzymała do konsultacji. Inne projekty i dokumenty mogą być konsultowane. Żądanie członka Rady co do konsultacji określonego projektu (dokumentu) podatkowego lub przygotowania opinii/stanowiska nie będzie odrzucane. 

POWRÓT