Ustawa okołobudżetowa

Data sporządzenia: poniedziałek, 15 października 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT, Akcyza
Status: Rada Ministrów
Termin konsultacji: 2012-10-31

W projekcie z dnia 2 października 2012r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej zawarto w art. 4 i 8 zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, z późn. zm. obejmujące cztery kwestie.
1. opodatkowanie akcyzą w określonych okolicznościach suszu tytoniowego,
2. określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry,
3. podwyższenie stawek akcyzy dla wyrobów tytoniowych,
4. rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych, do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00.
Projektodawca wskazuje, że brak w obecnym stanie prawnym opodatkowania podatkiem akcyzowym suszu tytoniowego nie pozwala na monitorowanie jego obrotu co przyczynia się do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Określenie stawki podatku akcyzowego na cydr i peery wynika z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, zgodnie z którym Państwa Członkowskie mają prawo stosować obniżone stawki podatku akcyzowego od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5% obj.
Podniesienie wysokości akcyzy na papierosy wynika z konieczności osiągnięcia w przyszłości wprowadzonego dyrektywą Rady dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21czerwca 2011r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych wyższego unijnego minimum podatkowego na papierosy, które stanowi, iż od stycznia 2014r. minimalny całkowity podatek akcyzowy na papierosy wynieść ma co najmniej 60% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji, przy czym podatek ten musi wynieść nie mniej niż 90 EUR na 1000 sztuk od wszystkich papierosów.      
Ponadto art. 11 projektu dotyczy zmian w ustawie o podatku od towarów i usług polegające na przedłożeniu, do dnia 31 grudnia 2013r., okresu obowiązywania:
1. odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku określonej na fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (nie więcej jednak niż 6000zł), w przypadku nabycia samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
2. braku możliwości obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego przy nabyciu przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego,
3. niestosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.
Proponowane przedłużenie wskazanych ograniczeń projektodawca motywuje sytuacją ekonomiczna kraju i  faktu objęcia Polski działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego.
 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz