Projekty 2007

ORGANIZACJA RADY

1. Skład Prezydium

Przewodniczący Rady Podatkowej – Rafał Iniewski
Przewodniczący Grupy CIT/PIT - Tomasz Szczepanik
Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT - Monika Mirtchanov (do grudnia 2007)
Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT - Dariusz Trzeciak
Przewodniczący Grupy VAT - Tomasz Michalik
Wiceprzewodniczący Grupy VAT - Jerzy Martini
Wiceprzewodniczący Grupy VAT – Tomasz Grunwald (od grudnia 2007)
Przewodniczący Grupy Akcyzowej - Robert Czekaj
Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej - Krzysztof Flis
Przewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podatkowe - Mariusz Marecki
Wiceprzewodniczący Grupy Ogólne Prawo Podat. - Robert Pasternak (od stycznia 2007)
Przewodniczący Grupy Opodatkowanie Międzynar. i Ceny Transferowe - Józef Banach

2. Statystyka Rady Podatkowej wg stanu na dzień 18 grudnia 2007 r.

Liczba członków: 110
w tym:
eksperci i menedżerowie podatkowi 64
osoby odpowiedzialne za obsługę prawną 10
eksperci i dyrektorzy finansowi 13
księgowi 15
inne specjalności 8

Liczba reprezentowanych branż: 23

3. Spotkania Rady

Plenarne posiedzenie – 1
Spotkania Prezydium - 2
Grupa CIT/PIT - 6
Grupa VAT - 2
Grupa Akcyzowa – 2
Grupa OPP – 1

4. Wydarzenia

 Konferencja "System podatku akcyzowego w Polsce - doświadczenia w stosowaniu przepisów; pożądany kierunek zmian” 5 czerwca 2007 r.
 Konferencja szkoleniowa „Podatki 2007” 19-20 czerwca 2007 r.
 Konferencje prasowa dotycząca Almanachu Podatkowego AD 2007
 Konferencja prasowa dotycząca prezentacji wyników badań „Podatki w Twojej firmie – pomóż zlikwidować bariery” organizowana wspólnie z PWC
 Spotkania Prezydium Rady z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów z Jackiem Dominikiem (styczeń i grudzień 2007 r.)

5. Economic & Financial Affairs Committee at Business Europe

Członkostwo w grupach roboczych BUSINESSEUROPE:

 VAT Group: Tomasz Michalik, Tomasz Grunwald, Rafał Iniewski
 Fiscal Affairs Group: Rafał Iniewski


PRACE MERYTORYCZNE

1. System podatkowy

W III kwartale 2007 r. Rada Podatkowa podsumowała swój dorobek, tworząc Almanach Podatkowy AD 2007. Przygotowanie Almanachu zostało poprzedzone badaniem ankietowym wśród członków na temat preferencji co kluczowych kwestii systemu podatkowego przeprowadzonym w pierwszej połowie roku.
Almanach Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan to zbiór 18 najważniejszych postulatów wobec prawa podatkowego, systemu podatkowego i podatków A.D. 2007 r. Stanowi on wytyczną dla rządzących i tych, którzy aspirują do rządzenia, jakich zmian należy dokonać aby stworzyć system podatkowy przyjazny dla przedsiębiorców, zarówno małych i dużych oraz konkurencyjny w Unii Europejskiej. System przyjazny to taki, w którym podatnik czuje się bezpieczny i może koncentrować się na prowadzeniu działalności gospodarczej. Autorzy Almanachu napisali, że nie wierzą w mit „prostego systemu podatkowego”. Jednocześnie podkreślili, że zdają sobie sprawę, że prawo podatkowe pozostanie dziedziną trudną w stosowaniu. Dlatego tak istotne jest obudowanie systemu podatkowego regulacjami, które pozwalają minimalizować ryzyka podatkowe. Wyzwania jakie stoją przed Polską wymagają podejmowania odważnych i nowatorskich decyzji. Podstawowym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby docelowy system podatkowy był systemem najbardziej konkurencyjnym w Europie, przyciągającym przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej, a zarazem pozwalającym rozwijać się polskim przedsiębiorcom. Autorzy Almanachu napisali, że niska stawka podatkowa jest istotna, ale nie stanowi jedynego zagadnienia, które decyduje o konkurencyjności kraju. Ważne są rozwiązania, które odpowiadają nowoczesnym potrzebom obrotu gospodarczego oraz minimalizują koszty obsługi stosowania przepisów prawa podatkowego.
Almanach nie stanowi kompletnego katalogu postulatów dotyczących zmian w przepisach podatkowych. Wybrane zostały te postulaty, które gwarantują jakościową zmianę pozycji podatnika w Polsce.


Almanach Podatkowy zawiera opis 18 poniższych zasad:

TWORZENIE PRAWA PODATKOWEGO
1. VACATIO LEGIS ORAZ SPECJALNY REŻIM PRAWNY DLA TWORZENIA PRZEPISÓW PODATKOWYCH
2. OBOWIĄZEK OCENY DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ, JAKO ELEMENT NIEZBĘDNY PRZY TWORZENIU PRAWA PODATKOWEGO
STOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO
3. KODYFIKACJA OGÓLNEGO PRAWA PODATKOWEGO
4. WSPIERANIE MAŁYCH PODATNIKÓW
5. LIKWIDACJA DUALIZMU ADMINISTRACJI PODATKOWYCH
6. RES IUDICATA
7. JEDNOZNACZNE ZASADY PRZEDAWNIANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
8. NIEWYKONALNOŚĆ DECYZJI PIERWSZEJ INSTANCJI
PODATKI DOCHODOWE
9. NOWE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM
10. POPARCIE POLSKI DLA WSPÓLNEJ SKONSOLIDOWANEJ PODSTAWY OPODATKOWANIA
11. KONKURENCYJNA STAWKA PODATKOWA W UE
12. WERYFIKACJA LISTY WYŁĄCZEŃ Z KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ORAZ RÓŻNIC W ZAKRESIE MOMENTU UZNANIA WYDATKU ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
13. NOWOCZESNY I KONKURENCYJNY SYSTEM VAT
14. PROSTA I NIEKOSZTOWNA DOKUMENTACJA VAT
15. NEUTRALNOŚĆ VAT
16. LIKWIDACJA SANKCJI 30 % W POLSKIM VAT
17. KOREKTY DEKLARACJI VAT
PODATEK AKCYZOWY
18. NOWA USTAWA AKCYZOWA

2. Podatki dochodowe

Zasadniczym zadaniem, które Rada postawiła sobie w końcu 2006 r. było doprowadzenie do uchwalenia nowych ustaw o podatkach dochodowych, wg nowej koncepcji polegającej m.in. na rozdzieleniu podatku dochodowego od przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) od podatku dochodowego z pozostałych źródeł przychodów (dochodów osobistych). Zgodnie z deklaracją Rady nowe ustawy powinny były charakteryzować się nowym podejściem do podstawy opodatkowania (szerzej opisane zostało to w Almanachu Podatkowym) oraz powinna być zastosowana nowa technika opisu konstrukcji podatku.

Z uwagi na to, że koncepcja napisania i uchwalenia nowych ustaw o podatkach dochodowych może zostać zrealizowana po okresie ok. 3 lat (rok na prace studialne, rok na pisanie projektu i rok na proces legislacyjny), Rada Podatkowa przygotowała w 2007 r. projekt małej nowelizacji CIT (projekt, uzasadnienie). Projekt ten jest propozycją odpowiadającą potrzebom dnia dzisiejszego, zmierzającą do poprawy sytuacji podatników – przedsiębiorców w niezbędnym zakresie, znacząco obniżającą ryzyka podatkowe związane z prowadzeniem działalności oraz otwierającą możliwości tworzenia nowych konstrukcji biznesowych. Projekt nie odnosi się do kwestii stawek podatkowych. Nowelizacja obejmuje:

 regulacje z zakresu grup kapitałowych;
 regulacje z zakresu leasingu;
 regulacje z zakresu kredytów (pożyczek) z klauzulą waloryzacyjną;
 regulacje z zakresu niedostatecznej kapitalizacji;
 regulacje w zakresie wybranych zagadnień z obszaru restrukturyzacji działalności.

3. VAT

Rada Podatkowa kontynuowała prace z poprzednich lat mające na celu doprowadzenie do nowelizacji ustawy VAT wg koncepcji wypracowanej przez Radę Podatkową.

W 2005 r. Rada Podatkowa przygotowała obszerny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowelizacja miała charakter bardzo nowatorski. Oparta była na 3 podstawowych zasadach: Taniość, Neutralność i Konkurencyjność (zasady są opisane w Almanachu Podatkowym). Nowelizacja stała się podstawą do nowelizacji rządowej. Rząd nie miał jednak determinacji by ją przeprowadzić. Prace rządowe trwały prawie 2 lata. Rada Podatkowa w całym tym okresie próbowała z jednej strony wspierać prace nad projektem, z drugiej strony przeciwdziałać dodawaniu do projektu nowych „ministerialnych” poprawek i uzupełnień skierowanych przeciw interesom podatników. Przygotowano kilka opinii i stanowisk. W efekcie prac rządowych treść projektu dryfowała w kierunku coraz gorszym dla podatników. W związku z zakończeniem kadencji parlamentu nowelizacja nie została uchwalona.
Rada Podatkowa opiniowała też drugi projekt rządowy nowelizacji ustawy (dotyczący budownictwa społecznego), który został uchwalony, wydając przeważająco negatywną ocenę tego projektu.

4. Ordynacja podatkowa

W pierwszej połowie 2007 r. Rada Podatkowa zaproponowała poprawienie w 8 punktach przepisów dotyczących „nowej” wiążącej interpretacji, która miała zacząć obowiązywać od dnia 1.07.2007. Proponowane rozwiązania skupiały się przede wszystkim na próbie wyeliminowania zapisów, które mogą uczynić instytucję wiążących interpretacji jedynie iluzoryczną, na przyspieszeniu i usprawnieniu postępowania w sprawie udzielenia interpretacji, zapewnieniu właściwej ochrony wnioskodawcom oraz doprecyzowaniu skutków prawnych udzielenia interpretacji. Postulaty nie znalazły uznania w Ministerstwie Finansów i nadal pozostają aktualne.
Rada Podatkowa nie wyraziła jednak fundamentalnego sprzeciwu wobec nowej regulacji dotyczącej interpretacji podatkowych.
Rada przygotowała też opinię na temat rządowego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Akcyza

Obecna ustawa akcyzowa oprócz tego, że zawiera szereg przepisów niekorzystnych dla podatników akcyzowych w obszarze zasad rozliczania, wiele luk prawnych podnoszących ryzyko, to również jest niezgodna z przepisami europejskimi w zakresie momentu opodatkowania energii elektrycznej od 1.01.2006 r., efektem czego Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do ETS. Ponadto, obecna ustawa ciągle opodatkowuje wyroby niezharmonizowane, pomimo że już od końca rządu premiera Marka Belki istnieje konsensus co tego aby te wyroby wyrzucić z ustawy
Od początku 2006 r. procedowana była w Ministerstwie nowa ustawa akcyzowa. Rada Podatkowa uczestniczyła w różnych konsultacjach dotyczących tej ustawy. Choć projekt ten nie eliminuje wszystkich wad systemu akcyzowego w Polsce, to jednak uchwalenie nowej ustawy na podstawie tego projektu pozwoliłoby na ukształtowanie nowego, zgodnego z wymogami UE, bardziej efektywnego a zarazem przyjaznego dla podatnika, ładu akcyzowego.
Podobnie jak w przypadku ustawy o VAT rząd nie znalazł jednak wystarczającej determinacji aby ustawę przeprowadzić przez parlament przed jego rozwiązaniem.

6. Prawo celne

Grupa osób z Rady uczestniczyła w spotkaniach (warsztatach) organizowanym przez Ministerstwo Finansów w zakresie nowych regulacji celnych: dwukrotnie w warsztatach dotyczących AEO (Upoważniony Podmiot Gospodarczy) oraz w jednym spotkaniu związanym z wdrażaniem wspólnotowego systemu do obsługi procedury wywozu – Systemu Kontroli Eksportu (ECS). 

1 2 ... 2 następna