Opisy przypadków

 • Opinia w sprawie skutków podatkowych przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej do sp. z o.o.

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT, Podatki lokalne
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka jawna, będąca podmiotem leczniczym, zajmuje się także działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości. Na potrzeby prowadzenia przychodni wynajmuje jednak nieruchomość od spółki z o.o.
  Rozważane jest przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej przywoływana jako: „ZCP”) spółki jawnej (branży medycznej) do spółki z o.o. W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z prośbą o analizę skutków na gruncie podatku od towarów i usług przeniesienia ZCP spółki jawnej do spółki z o.o. Dodatkowo poproszono o przeprowadzenie analizy skutków podatkowych na gruncie innych podatków. Przedmiotem opracowania niniejszej opinii mają być skutki podatkowe rozważanego przekształcenia.

  Wstęp

  - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”,
  - ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOP”.
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”,
  - ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, nr 101, poz.649 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PCC”.
   

  czytaj więcej
 • Opinia w sprawie możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat. Przedmiotem leasingu był samochód z homologacją ciężarową. W latach 2009 - 2010 Podatnik odliczał całość podatku naliczonego z tytułu otrzymywanych faktur (miał do tego prawo na gruncie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług). Od początku 2011 roku warunkiem do odliczenia podatku naliczonego z ww. tytułu była rejestracja umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym. Podatnik nie dokonał takiej rejestracji i w związku z tym nie odliczał podatku naliczonego.
  W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z pytaniem czy w takiej sytuacji ma on prawo zaliczyć nieodliczony podatek naliczony do kosztów uzyskania przychodów.
   

  Wstęp

  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”;
  - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej: „ustawą VAT”;
  - ustawa z dnia 16 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.), zwana dalej: „ustawą nowelizującą”.
   

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa dotycząca rozliczenia dochodów osiągniętych z pracy najemnej w Belgii

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

   Jak wynika z przedstawionych informacji, obywatele polscy wykonują pracę najemną w Belgii (umowa o pracę), w różnych wymiarach czasu i w różnych okresach. Niektóre z tych osób pracowały wyłącznie w Belgii, niektóre w Belgii i w Polsce. Przedstawiono wiele pytań dotyczących rozliczeń podatkowych takich osób, przy czym gross z nich dotyczy belgijskiej ustawy podatkowej i zasad sporządzania rozliczeń podatkowych w Belgii.

  Wstęp

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej "updof".
  2. Konwencja z dnia 20 sierpnia 2001 r. podpisana między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2004 r., Nr 211, poz.2139).
   

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa w sprawie naliczenia w kontekście zmiany statusu podatnika VAT ze zwolnionego na czynnego

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jak wskazano w opisie problemu, Spółka działająca w branży usług informatycznych, kolokowania serwerów i hostingu, zarejestrowała się w KRS w lutym 2012 r. i korzystała ze zwolnienia od podatku VAT z uwagi na obroty. Nie złożyła wtedy zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R. Pod koniec 2012 r. Spółka złożyła jednak VAT-R, jako że występował u niej import usług, z tytułu którego była podatnikiem. W styczniu 2013 r. złożyła z kolei VAT-R w związku z rezygnacją ze zwolnienia i uzyskała status podatnika VAT czynnego. Złożyła także wniosek o możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją (za okres luty 2012 r. – styczeń 2013 r.). W okresie tym Spółka poniosła koszty sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności, jak i koszty różnych usług (opłaty za centra danych, serwery, licencje na certyfikaty). Wstępnie poinformowano Spółkę w urzędzie, że nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego związanego z wcześniejszymi zakupami usług. Czy rzeczywiście nie jest to możliwe?

  Wstęp

  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”.

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa w sprawie opodatkowania usług promcyjnych z zagranicy

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Z przekazanych informacji wynika, że polska Spółka otrzymała od firmy z Wielkiej Brytanii fakturę, dotyczącą świadczenia przez tą firmę usług promocyjno – reklamowych na rzecz Spółki. Faktura nie zawiera brytyjskiego podatku VAT. Nie została zawarta pisemna umowa dotycząca świadczenia tych usług, na fakturze znajduje się tylko data jej wystawienia, nie ma informacji na temat tego, co konkretnie i kiedy zostało wykonane. Generalnie chodzi o promocję produktów Spółki na rynku brytyjskim. Czy dla Spółki jest to import usług, z tytułu którego jest podatnikiem?

  Wstęp

  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”.

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy działalności funduszu inwestycyjnego

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Usługi zarządzania funduszem inwestycyjnym i portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego są zwolnione z podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z przepisami, fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać bezpośrednio do swojego portfela inwestycyjnego nieruchomości, jako formę lokaty. Często są to nieruchomości nie podlegające zwolnieniu od podatku, a zatem transakcja jest obciążona podatkiem należnym. Fundusz będąc podmiotem wykonującym czynności zwolnione przedmiotowo od podatku, nie musi się rejestrować jako podatnik, nie prowadzi także ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT. W konsekwencji, podatek naliczony od zakupów nie jest wykazywany i odzyskiwany. Dotyczy to także znacznego kwotowo podatku związanego z nabywaniem nieruchomości, które są czasami następnie sprzedawane przez fundusz w ramach zarządzania portfelem.
  Pojawiło się pytanie, czy teraz zarejestrowanie funduszu jako podatnika i płatnika VAT umożliwi „odzyskanie” podatku naliczonego w momencie sprzedaży nieruchomości.
  Drugim problemem jest kwestia rozliczeń między Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych a samym funduszem, w zakresie refakturowania kosztów i pobierania opłaty za zarządzanie. TFI wystawia funduszowi na opłaty za zarządzanie funduszem fakturę VAT ze stawką „zw”. Czy w przypadku, gdyby fundusz stał się podatnikiem VAT (jak należy rozumieć, zostałby zarejestrowany), nadal powinny być na niego wystawiane faktury ze stawką VAT „zw”? I podobna kwestia, w przypadku ponoszenia innych kosztów na rzecz usługodawców (koszty audytów, prowadzenia ewidencji  aktywów),  które w pierwszej kolejności są płacone przez TFI, a następnie odpowiednio „refakturowane” na fundusz (z VAT, jeżeli ten występuje na fakturze pierwotnej). Powstało pytanie, jak w takim przypadku wystawiać „refaktury” na fundusz, czy też ze stawką „zw”, gdy usługa jest zwolniona z podatku lub z podatkiem VAT, gdy nie ma przedmiotowego zwolnienia, ale czy wtedy fundusz mógłby ubiegać się o zwrot naliczonego na fakturze VAT? 
   

  Wstęp

  Podstawa prawna.
  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”.
   

  czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 następna