Opisy przypadków

 • Opinia w sprawie terminu odliczenia podatku zaplaconego w obcym państwie

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik w 2012 roku otrzymał wynagrodzenie od kontrahenta zagranicznego z tytułu świadczonych usług, przy czym kontrahent potrącił podatek u źródła z tego tytułu. Z uzyskanych informacji wynika, że podatek został wpłacony do właściwego organu w 2012 roku, natomiast Podatnik otrzymał potwierdzenie zapłaty podatku dopiero w 2013 roku.
  Z dodatkowo przekazanych informacji wynika, że usługi były wykonywane w Indiach. Natomiast podatnik w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się w formie podatku liniowego.

  W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z pytaniem, w którym roku powinien dokonać odliczenia od sumy dochodów kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

  Wstęp

  - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku (Dz. U. 1990, nr 8, poz. 46), zwana dalej: „Umową”,
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”.
   

  - zgodnie z przepisami ustawy PDOF oraz Umowy, podatek z tytułu świadczonych usług potrącony i zapłacony na terytorium innego kraju podlega odliczeniu w Polsce w rozliczeniu za rok, w którym uzyskany został przychód (dochód), bez względu na datę otrzymania potwierdzenia uiszczenia zapłaty tego podatku,
  - w przypadku uzyskania potwierdzenia zapłaty podatku w innym kraju po terminie do złożenia rozliczenia rocznego Podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty tego rozliczenia.

  czytaj więcej
 • Zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółki akcyjnej

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zwrócił się z pytaniem o zasady opodatkowania wkładów wnoszonych do spółki akcyjnej oraz o możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19% w przypadku wnoszonego aportu.

   

  Wstęp

  W omawianym stanie faktycznym nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania aportu wnoszonego przez osobę fizyczną w postaci patentu. Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy o PIT przychodem z kapitałów pieniężnych jest także nominalna wartość akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. 

  czytaj więcej
 • Koszty uzyskania przychodów wyliczanych od wynagrodzenia Prezesa Zarządu

  Data: poniedziałek, 18 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik ma wątpliwości jak wyliczać wysokość kosztów uzyskania przychodów stosowanych w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu.

  Wstęp

  W opisanym stanie faktycznym Prezes Zarządu otrzymuje dwa rodzaje świadczeń:

  - ze stosunku pracy – w związku z zawartą umowę o pracę na ¾ etatu;

  - z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu kwalifikowane na gruncie Ustawy o PIT jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
   

  czytaj więcej
 • Rozliczanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości kosztów dotyczących robót budowlanych

  Data: piątek, 18 stycznia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik pyta o rozliczanie robót budowlanych, a w szczególności o to czy powinien bilansowo rozliczyć zaawansowanie tych prac na koniec danego roku podatkowego (według zaawansowania prac) a w kolejnym roku - gdy nastąpi fakturowanie - do podstawy obliczenia podatku dochodowego doliczyć statystycznie te wartości. Jak najprościej rozliczać takie roboty? 

  Wstęp

  Postępowanie podatnika polegające na odrębnym rozliczaniu kosztów prac budowlanych na gruncie Ustawy o Rach oraz ustaw podatkowych jest prawidłowe i oparte na obowiązujących przepisach prawnych.

   

  czytaj więcej
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków za rozmowy telefoniczne pracowników

  Data: środa, 2 stycznia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy można ustalić miesięczny limit kosztów rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu komórkowego i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tę kwotę a rozmowy ponad ten limit traktować jako rozmowy prywatne pracowników?

  Wstęp

  Podatnik ma prawo do ustalenia limitu rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników w celach służbowych. Limit ten powinien być jednak ustalony w odniesieniu do realnych wyliczeń i ustalenia ilości rozmów telefonicznych służbowych i rozmów telefonicznych prywatnych.

   

  czytaj więcej
 • Zasady rozliczania działalności gospodarczej

  Data: piątek, 16 listopada 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zadał pytanie czy mógł zawrzeć umowy o dzieło w obszarze, który pokrywa się z jego działalnością gospodarczą.

  Wstęp

  Podatnik nieprawidłowo nie wykazywał przychodów uzyskiwanych z umów o dzieło jako przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

   

  czytaj więcej